تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1358 
مهندسی راه و ساختمان 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
 
زبان و ادبیات عرب 
مرکز تحقیقات ازاد تهران 
 
دکترا 
 
زبان و ادبیات عرب 
مرکز تحقیقات ازاد تهران 
 
خارج